0

Napište nám

Telefon:+420737557257

info@svetoffroadu.cz
OBCHODNÍ PODMÍNKY


Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.terdom.cz, se sídlem Nádražní okruh 767/13, 746 01, Opava, IČ 88396941, DIČ CZ683005971 (dále jen „prodávající“). Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel. Další informace o prodávajícím nalezne kupující v sekci Kontakty.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 40/1964 Sb. (dále jen „o.z.), z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující podnikatel - je osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. Kupující, který nakupuje „na IČO“ – uvede tedy při uzavírání kupní smlouvy jméno své firmy a její IČO je považován za podnikatele a nevztahuje se na něj právo ochrany spotřebitele (např. nemusí být reklamce řešena do 30 dnů, nemá právo na vrácení zboží koupeného přes internet do 14 dnů atd…)

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Dodací lhůty
Kupující bere na vědomí, že lhůta k dodání zboží uvedená u jednotlivého zboží ve webovém rozhraní obchodu a posléze v objednávce je vzhledem k technickým možnostem prodávajícího pouze orientační. Kupní smlouva proto neobsahuje dohodu smluvních stran na konkrétní lhůtě k dodání zboží.
Zboží je k Vám doručeno prostřednictvím České pošty. Objednáváme-li zboží pro Vás u dodavatele, může se dodací lhůta prodloužit. O této skutečnosti je kupující vyrozuměn e-mailem.
Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na místo, které zákazník uvedl při uzavírání kupní smlouvy.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele
V případě, že kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím tohoto internetového obchodu, má spotřebitel právo v souladu s ust. § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, vrátit výrobek bez udání důvodu do 14 dnů po převzetí zboží.


Podmínky pro odstoupení:
Zboží musí být nepoužité, nepoškozené, s veškerými dokumenty včetně všech visaček na zboží, přesně tak jak bylo dodáno. Tedy nesmí být porušen originální obal. Zboží nesmí nést známky používání. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel oznámí prodávajícímu (elektronicky), že odstupuje od smlouvy a uvede datum a kód objednávky a číslo účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty.
V případě, že je porušena některá z výše uvedených podmínek, je prodávající terdom.cz oprávněn nárok na úhradu vzniklé škody ( opravu poškození produktu; servisní prohlídka; zabalení do originálního obalu a jeho zatavení ) jednostranně započíst proti nároku na vrácení kupní ceny a vrátit tak klientovi částku o to sníženou.

Ve vrácené zásilce musí být vložen originál nebo kopie kupní smlouvy.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašle kupující spotřebiteli částku za zboží převodem na účet a to nejpozději do 14 dnů po obdržení zboží. Pokud požadujete vrátit platbu jiným způsobem, pak nás prosím kontaktujte pro dohodnutí pro Vás nejvhodnějšího postupu. Prodávající může v souladu s § 53, odst. 10 Občanského zákoníku vůči kupujícímu požadovat náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
V případě, že vracené zboží nebude kompletní či bude jinak odporovat výše uvedeným podmínkám, termín vrácení peněz se posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží. Pokud kupujícímu vznikl při koupi zboží nárok na dopravu zdarma a toto zboží nebo jeho část vrací, může prodávající uplatnit nárok na uhrazení nákladů spojených s doručením zboží a započíst svůj nárok na vracenou kupní cenu.


Místo dodání, ceny dopravy
 Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce. Pokud kupující objednává zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávájícího, bude mu cena dopravného zobrazena v košíku před dokončením objednávky. Poštovné je splatné spolu s úhradou kupní ceny za zboží při dodání zboží, není-li dohodnuto jinak.
Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Dodávané zboží je vždy identifikováno štítkem na ochranném obalu, který informuje kupujícího o obsahu zásilky. Ochranné obaly užité pro přepravu zboží jsou určeny k jednorázovému užití a jsou nevratné.
V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.

V případě, že kupující si nevyzvedne objednané zboží v sídle prodávajícího v dohodnutém ani nově stanoveném termínu, může prodávající od smlouvy odstoupit 2. den po uplynutí náhradního termínu pro převzetí zboží, který prodávající kupujícímu sdělí, kdy o tomto odstoupení je povinen kupujícího informovat. Po dobu prodlení kupujícího podnikatele s převzetím zboží na prodejně či nepřevzetím od přepravce přechází na tohoto nebezpečí škody, ztráty a zničení věci ve smyslu § 455 obch.zák.

Kupující podnikatel je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po převzetí zboží, nejdéle však do 24 hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně a případné poškození zboží uplatnit u prodávajícího do 24 hod. od převzetí zboží. Kupujícímu spotřebiteli je tento postup doporučen s ohledem na předcházení případným problémům spojených s pozdější reklamací stavu dodávky.

Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, a to ve smyslu § 616 o.z. Při rozporu dodaného zboží s kupní smlouvou má kupující nároky vůči prodávajícímu ve smyslu § 616 o.z.
Cena zboží, jeho dodání, převzetí a způsob platby
Na internetových stránkách našeho obchodu jsou uváděny celkové konečné ceny pro spotřebitele (včetně DPH). K uváděné ceně se přičítají pouze náklady na dopravu zboží uvedené v tomto bodě. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
Zboží dodáváme takto:

Česká pošta,s.p.

1. Balík do ruky
2. Balík do ruky dobírka

 
DOPRAVA ZDARMA
U vybraných, označených výrobků "DOPRAVA ZDARMA",  je dopravné za jednotlivý kus 0 Kč. Tato akce platí pouze pro zásilky v České republice.

Platební podmínky
Kupní cenu za dodávané zboží je možno, dle volby kupujícího, zaplatit hotově při převzetí zboží, hotově při převzetí od přepravce (dobírka), nebo bezhotovostním převodem předem na základě zálohové (proforma) faktury, kterou vystaví prodávající kupujícímu na základě žádosti kupujícího.